Skip to content

ჯგუფის გავლენა ადამიანის ქცევაზე – სოციალური ექსპერიმენტი

სოციალური ექსპერიმენტი სახელწოდებით “ადამიანთა უმეტესობა ცხვარია” .