Skip to content

რა სურთ თქვენს შვილებს? საქართველოს ბანკის ემოციური ექსპერიმენტი

“რა უნდათ ბავშვებს ყველაზე მეტად?” საქართველოს ბანკის ემოციური სოციალური ექსპერიმენტი, პირველი ივნისისთვის.