Skip to content

დღის განწყობა და სამოტივაციო გამონათქვამი

 დღის განწყობა და სამოტივაციო გამონათქვამი 31/01/2013

სამოტივაციო გამონათქვამი:

“ყოველ ადამიანს ძალუძს გააკეთოს იმაზე მეტი, ვიდრე თავად ფიქრობს, რომ შეუძლია.”
– უოლტ დისნეი
დღის განწყობა